SKOOLFONDS – 2018

Skoolgelde: R11 880 per kind per jaar.

Die eerste PAAIEMENT van die skoolgeld moet aan die begin van die jaar betaal word indien u

nie die volle bedrag in een som betaal nie. Reëlings vir verdere afbetalings oor die spesifieke termyn

van die ander paaiemente kan by die finansiële kantoor getref word. 

Skoolgelde soos goedgekeur op ‘n ouervergadering is deur almal betaalbaar. Kwytskelding of

gedeeltelike kwytskelding geskied nie outomaties nie. Ouers wat kwytskelding verlang, moet skriftelik

aansoek doen.

Skriftelike bewys van inkomste moet voorgelê word indien u vrystelling volgens die Onderwysdepartement

se norme verlang. ( Betaalstate, balansstate of ‘n inkomstebelastingaanslag moet dus jaarliks voorgelê

word en afskrifte moet op lêer gehou word.) Die finansiële komitee besluit finaal daaroor.